Batıkent Mah. Ulusal Egemenlik Bulv. No: 12 Tepebaşı / Eskişehir
Global Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği

Kişisel Verilerin Korunması

AYDINLATMA METNİ

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU GEREĞİNCE
İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10. maddesi gereğince, kişisel verilerinizi “Veri Sorumlusu” olarak, “Veri Sorumlusu’nun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı maddesi uyarınca; veri sorumlusunun kimliği, kişisel verilerinizin toplanma yöntemi, hukuki sebebi, bu verilerin hangi amaçla işleneceği, kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, veri işleme süresi ve KVKK’nın 11. maddesinde sayılan haklarınızın neler olduğu ile ilgili sizi en şeffaf şekilde bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.

VERİ SORUMLUSU : GLOBAL AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ SAĞLIK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. (“GLOBALDENT”) olarak anılacaktır.

1. Kişisel Verilerin Elde Edilmesi, İşlenmesi, İşleme Amaçları ve Hukuki Sebepleri GLOBALDENT tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik, Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

Kişisel verileriniz GLOBALDENT tarafından sağlanmakta olan ağız ve diş sağlığının korunması, koruyucu diş hekimliği, diş hekimliğine yönelik tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve GLOBALDENT’in faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, GLOBALDENT tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Kimlik bilgileriniz: Adınız, soyadınız, T.C. Kimlik numaranız, pasaport numaranız veya geçici TC Kimlik numaranız, doğum yeri ve tarihiniz, medeni haliniz, cinsiyetiniz, sigorta veya hasta protokol numaranız ve sizi tanımlayabileceğimiz diğer kimlik verileriniz.

İletişim Bilgileriniz: Adresiniz, telefon numaranız, elektronik posta adresiniz ve sair iletişim verileriniz, müşteri temsilcileri ya da hasta hizmetleri tarafından çağrı merkezi standartları gereği tutulan sesli görüşme kayıtlarınız ile elektronik posta, mektup veya sair vasıtalar aracılığı ile tarafımızla iletişime geçtiğinizde elde edilen kişisel verileriniz.

Muhasebesel Bilgileriniz: Banka hesap numaranız, IBAN numaranız, kredi kartı bilginiz, faturalama bilgileriniz gibi finansal verileriniz.

Diş hastanemiz ile anlaşmalı olan kurumlarla ilişkinizi teyit edilmesi, sigortalısı olduğunuz sigorta şirketleri ya da üyesi olduğunuz anlaşmalı kurumlar ile sunulan diş hizmetinin finansmanı kapsamında talep ettikleri bilgiler ve Sosyal Güvenlik Kurumu verileriniz.

Hastanemizi ziyaret etmeniz halinde güvenlik ve denetim amaçlı tutulmakta olan kamera kayıtları görüntüleriniz.

Otoparkı kullanmanız halinde araç plaka veriniz.

Sağlık Bilgileriniz: Laboratuvar sonuçlarınız, test sonuçlarınız, muayene verileriniz, randevu bilgileriniz, dosyanızda bulunması amacıyla sunduğunuz dış kurum tetkik, görüntüleme, tedavi, muayene verileriniz, reçete bilgileriniz dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi sırasında veya bunların bir sonucu olarak elde edilen her türlü sağlıkla ilgili kişisel verileriniz.

https://www.globaldent.com.tr/ uzantılı web sitemiz üzerinden, https://www.globaldent.com.tr/iletisim.asp adresi üzerinden gönderdiğiniz veya bizzat Hastanemize gelerek sunduğunuz sağlık ve sair kişisel verileriniz.

GLOBALDENT’e iş başvurusunda bulunmanız halinde bu hususta temin edilen özgeçmiş dâhil sair kişisel verileriniz ile GLOBALDENT çalışanı ya da ilişkili çalışan olmanız halinde hizmet akdiniz ve işe yatkınlığınız ile ilgili her türlü kişisel verileriniz.

Web sitesi ve mobil uygulamalarımızın kullanımı sırasında elde ettiğimiz IP adresiniz, tarayıcı bilgileriniz başta olmak üzere kullanım sırasında elde edilen gezinme verileriniz ve mobil uygulama üzerinden rızanızla ilettiğiniz tıbbi verilerinizin de olduğu kişisel bilgilerinizi kaydederek her halükarda Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda öngörülen şekilde ve şartlara tabi olarak arşivlerimizde işleyeceğimizi bildiririz.

GLOBALDENT Tarafından Elde Edilen Her Türlü Kişisel Veriniz (Özel Nitelikli Kişisel Veriler de Dahil Fakat Bunlarla Sınırlı Olmamak Kaydıyla) Aşağıdaki Amaçlar İle İşlenebilecektir:

Kimliğinizi teyit etme,
Ağız ve diş sağlığının korunması, koruyucu diş hekimliği, diş hekimliğine yönelik tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi.
İlgili mevzuat uyarınca Sağlık Bakanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile talep edilen bilgilerin paylaşılması.
Hastanemizin iç işleyişi ile günlük operasyonların planlanması ve yönetilmesi.
Hastane Yönetimi, Hasta Hakları, Hasta Deneyimi bölümleri tarafından hasta memnuniyetinin ölçülmesi, arttırılması ve araştırılması.
İlaç temini.
Randevu almanız halinde randevu hakkında sizi haberdar edebilme.
Risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi.
Sağlık hizmetlerini geliştirme amacıyla analiz yapma.
Hasta Hizmetleri, Mali İşler, Pazarlama bölümleri tarafından sağlık hizmetlerinizin finansmanı, tetkik, teşhis ve tedavi giderlerinizin karşılanması, müstehaklık sorgusu kapsamında özel sigorta şirketler ile talep edilen bilgilerin paylaşılması.
Yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi.
Kalite, Hasta Deneyimi, Bilgi Sistemleri bölümleri tarafından risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi.
Hasta Hizmetleri, Mali İşler, Pazarlama bölümleri tarafından hizmetlerimiz karşılığında faturalandırma yapılması ve anlaşmalı olan kurumlarla ilişkinizin teyit edilmesi,
Yapılan işlemlerin öncesi/sonrası kayıtlarının tutulması, şirket depolama cihazlarında muhafazası,
Çağrı Merkezi ve Dijital Kanallarımız aracılığıyla, randevu almanız halinde, randevu bilgilerinin takibi ve düzenlenmesi, randevu işlemleri, iptal işlemleri hakkında sizi haberdar edebilme,
Strateji, planlama ve iş ortakları/tedarikçi, müşteri yönetimi,
Kurumsal iletişim faaliyetlerinin, etkinliklerin planlanması ve icrası,
Şirket içi eğitim programlarının planlanması ve icrası,
Şirket İşyeri Güvenliği,
Hizmetlerimiz karşılığında faturalandırma yapılması ve anlaşmalı olan kurumlarla ilişkinizin teyit edilmesi,
Tedavi ve hizmetin ifası kapsamında, tetkik ve incelme için anlaşmalı laboratuvarlara veri gönderimi,
İstatistik ve sağlık hizmetlerini iyileştirme amacıyla ve aynı zamanda ilgili hastanın E-Nabız hesabı üzerinden tedavi geçmişine ulaşabilmesini sağlama amacıyla Ulusal Sağlık Sistemi’ne veri aktarımı,
Kurumumuz tarafından sağlık hizmetlerini geliştirme amacıyla analiz yapılması,
İnsan Kaynakları ve Kalite bölümleri ve gerekli olması halinde hukuk bürosu ya da danışmanlık hizmeti aldığımız kişi ve kurumlar tarafından, çalışanlarımıza eğitim verilmesi,
Denetim ve Bilgi Sistemleri bölümleri tarafından suistimal ve yetkisiz işlemlerin izlenmesi ve engellenmesi,
GLOBALDENT Yönetimi olarak, Danışma, Çağrı Merkezi bölümleri tarafından size verilmiş olan/verilecek olan sağlık hizmetlerine ilişkin her türlü soru ve şikâyetinize cevap verilebilmesi,
GLOBALDENT Yönetimi, bilişim bölümü ya da uzmanı, sistem ve uygulamalarının veri güvenliği kapsamında tüm gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması, TDB (Türk Dişhekimleri Birliği) tarafından önerilen güvenli uygulama ve bulut sistemlerinin kullanılması,
Kurumumuz tarafından randevu bilgisi verilmesi,
GLOBALDENT Yönetimi tarafından hasta memnuniyetinin ölçülmesi, arttırılması ve araştırılması,
Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi.
İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, GLOBALDENT’e ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel verilerinizin Aktarılabileceği Kişi ve Kuruluşlar

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla GLOBALDENT tarafından Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Türk Diş Hekimleri Birliği (gerekli görülürse), Mahkemeler ve her türlü adli ve idari makamlar, tıbbi teşhis ve tedavi için GLOBALDENT olarak iş birliği içerisinde olduğumuz yurt içinde bulunan laboratuvarlar, tıp merkezleri, ambulans, tıbbi cihaz ve sağlık hizmeti sunan kişi ve kurumlar ile, özel yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız, sevk edilmeniz durumunda sevk edildiğiniz veya kendi başvurduğunuz başka bir sağlık kuruluşları, faturalandırmanızın işverene yapılmasını yazılı olarak talep etmeniz durumunda bu amaçla işvereniniz ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve GLOBALDENT’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda GLOBALDENT’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,
3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu,
663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname,
Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik,
Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik,
Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuat hükümleridir.
Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerinizin İşleme Süremiz nedir?

Kişisel Verileriniz KVKK başta olmak üzere Kişisel Verilerin korunmasına ilişkin mevzuata ve diğer mevzuatta zorunlu kılınan sürelere uygun şekilde her halükârda yukarıdaki meşru amaçlar ortadan kalkmadığı müddetçe işlenecektir.

5. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

6698 sayılı KVKK 11. maddesi gereğince, Kişisel Veri Sahibi’nin hakları aşağıdaki gibidir:

İşlenen kişisel verilerinizle ilgili olarak, mevzuat uyarınca tarafımıza başvurarak, Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel sağlık verilerine erişim ve bu verileri isteme,
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme (sağlık kapsamındaki kişisel verilerin mevzuat kapsamında saklanmak yükümlülüğü bulunduğundan silinme hakkı Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik uyarınca değerlendirilecek ve merkezi veri tabanına gönderim sağlanacaktır.)
Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi, yok edilmesi halinde bu işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme, (sağlık kapsamındaki kişisel verilerin mevzuat kapsamında saklanmak yükümlülüğü bulunduğundan silinme hakkı Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik uyarınca değerlendirilecek ve merkezi veri tabanına gönderim sağlanacaktır.)
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz. Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimlik bilgilerinizi, kullanmak istediğiniz hakkı ve talebinizi detaylı anlatan metninizi, Kurumumuzdan veya https://www.globaldent.com.tr/kvkk-talep-formu.pdf uzantılı web sitemizden ulaşabileceğiniz Talep Formunu[1] doldurarak, bu Başvuru Formunda ve aşağıda 7. maddede belirtilen şekil ve usullerle bizzat teslim edebilir, noter kanalıyla gönderebilir veya e-posta ile gönderebilirsiniz.

Bu çerçevedeki başvurularınız en çok 30 gün içerisinde neticelendirilecektir. Söz konusu başvurular ücretsiz olup, kanunun 13.maddesinin ikinci fıkrası uyarınca işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret şirketimiz tarafından alınacaktır.

6. Veri Güvenliği

GLOBALDENT, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

7. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.globaldent.com.tr/kvkk-talep-formu.pdf” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Talep Formu”nu doldurarak formda ve aşağıda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

A. Yazılı Olarak Başvuru

Islak imzalı şahsen başvuru veya Noter vasıtasıyla ; Batıkent Mah. Ulusal Egemenlik Bulvarı No:12 Tepebaşı/ESKİŞEHİR adresine ; Zarfın/tebligatın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

B. Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Yoluyla

Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ile ; globalsaglik@hs01.kep.tr adresine ; E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.

C. Sistemimizde Bulunan Elektronik Posta Adresi ile Başvuru

Şirketimizin sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz kullanılmak suretiyle ; info@globaldent.com.tr adresine ; E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.

D. Sistemimizde Bulunmayan Elektronik Posta Adresi ile Başvuru

Mobil imza/e-imza içerecek biçimde Şirketimizin sisteminde bulunmayan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle ; info@globaldent.com.tr adresine; E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.

ÇEREZ POLİTİKASI

Sizleri https://www.globaldent.com.tr/ uzantılı web sitemizde kullanılan çerez türleri, çerezlerin kullanım amaçları ve bu çerezlerin ayarlarının yönetilmesi ve silinmesi hakkında bilgilendirmek isteriz.

GLOBAL AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ SAĞLIK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. “GLOBALDENT” olarak anılacaktır.

GLOBALDENT olarak, siz ziyaretçilerimize ait kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve sair ilgili yasal mevzuata (“KVKK Mevzuatı”) uygun olarak işlenmesi ve korunması için azami hassasiyeti göstermekteyiz.

Çerez Nedir?

Çerezler, ziyaret ettiğiniz web siteleri tarafından oluşturulan dosyalardır. Çerezler göz atma bilgilerini kaydederek çevrimiçi deneyiminizi daha kolay hale getirir. Çerezler sayesinde siteler oturumunuzu açık tutabilir, site tercihlerinizi hatırlayabilir ve size yerel olarak alakalı içerik sunabilir. Çerezlerin kullanılma amacı, internet sitesini ziyaret eden kullanıcıya kolaylık sağlamaktır. Çerezler konusunda daha detaylı bilgi almak için: http://www.aboutcookies.org/ ve http://www.allaboutcookies.org/ adreslerini ziyaret edebilirsiniz.

Kullanım amaçlarına göre dört çeşit çerez bulunmaktadır: Oturum Çerezleri, Performans Çerezleri, Fonksiyonel Çerezler ve Reklam ve Üçüncü Taraf Çerezleri. GLOBALDENT, kendi internet sitesinde oturum çerezleri, Performans Çerezleri, Reklam ve Üçüncü Taraf Çerezleri kullanmaktadır. Oturum çerezleri, kullanıcının GLOBALDENT’in internet sitesinden ayrılana dek tarayıcısında tutulan geçici çerezlerdir. Diğer çerezler ise kullanıcı tarafından silinmediği sürece kullanıcının tarayıcısında kalan çerezlerdir. Çerezlerin ömrü, kullanıcının yapmış olduğu tarayıcı ayarlarına bağlı olarak değişiklik gösterir.

Çerez (Cookies) Türleri ve Kullanım Amaçları

Oturum Çerezleri: Bu tür çerezler GLOBALDENT internet sitesinin düzgün bir şekilde çalışabilmesi için gereklidir. İnternet sitesinin ziyaret edilebilmesini ve özelliklerinden faydalanılmasını bu çerezler sağlar. Oturum çerezleri, internet sitesinde sayfalar arasında bilgileri taşıyabilmek ve bilgileri tekrardan girmek zorunluluğunu ortadan kaldırmak için kullanılmaktadır.

Performans Çerezleri: Bu çerezler aracılığıyla, sayfaların ziyaret sıklığı, varsa ilgili hata iletileri, sayfalarda geçirilen zaman ve kullanıcının internet sitesini kullanma şekliyle ilgili bilgileri toplanır. Bu bilgiler aracılığıyla, internet sitesinin performansının arttırılması sağlanır.

Fonksiyonel Çerezler: Bu çerezler ile kullanıcının site içinde yapmış olduğu seçeneklerin hatırlanması sağlanır ve böylelikle kullanıcıya kolaylık sağlanmış olur. Bu çerezler ile kullanıcılara gelişmiş internet özellikleri sağlanır.

Genel olarak internet tarayıcıları, çerezleri otomatik olarak kabul edecek şekilde ön tanımlıdır. Tarayıcılar, çerezleri engelleyecek veya cihaza çerez gönderildiğinde kullanıcıya uyarı verecek şekilde ayarlanabilir. Çerezleri yönetmek tarayıcıdan tarayıcıya farklılık gösterdiğinden, ayrıntılı bilgi almak için tarayıcının yardım menüsüne bakılabilir.

Çerezler Nasıl Toplanır?

Veriler tarayıcılara eriştiğiniz cihazlarınız aracılığıyla toplanır. Toplanan bu bilgiler cihazlara özeldir. İstenildiği zaman kullanıcı tarafından silinebilmekte ve bilgilere erişim kapatılabilmektedir.

GİZLİLİK POLİTİKASI

Gizliliğiniz bizim için önemlidir, gizlilik ve güvenlik haklarınız temel prensibimizdir. Hastalarımızın kişisel bilgilerinin gizliliğini korumak amacıyla sistem ve internet altyapısı en güvenilir seviyede tutularak gerekli önlemler alınmıştır.

Bu kapsamda, kişisel verilerin korunmasına dair aydınlatma metnimize buradan ulaşabilirsiniz.

Çerezleri Etkinleştirmek ve Devre Dışı Bırakmak

İnternet tarayıcınızdaki ayarları değiştirerek çerezleri kabul veya reddetme imkanına sahipsiniz. Tarayıcı ayarlarınızı nasıl değiştireceğinizi ya da çerezleri nasıl sileceğinizi öğrenmek için lütfen tarayıcınızın yönergelerine bakınız. Lütfen çerezler devre dışı bırakıldığında sitenin bazı özelliklerinin mevcut olmayacağını ya da bu özelliklerin kullanılamayacağını dikkate alın. Üçüncü şahıs çerezleri engellemek hakkında bilgileri aşağıdaki internet sitelerinden öğrenebilirsiniz:

AÇIK RIZA METNİ

https://www.globaldent.com.tr/ uzantılı web sitesine giriş yaparak https://www.globaldent.com.tr/iletisim.asp uzantılı sayfa üzerinden iletişim talep etmektesiniz. İletişim mesajınızın kaydedilmesi için ad, soyad, e-posta, iletişim bilgilerinize ilişkin veriler ve mesaj bölümü vasıtası ile tarafımıza rızanızla iletmiş olduğunuz sağlık verileriniz tarafımızca, Anayasa hükümleri, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuata uygun şekilde işlenmektedir. Detaylı aydınlatma metnine web sitemizden ulaşabilirsiniz.

GLOBAL AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ SAĞLIK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. tarafından sunulan hizmetler ve faaliyetler kapsamında toplanan veya tarafımca verilen kişisel verilerimin kullanılarak; hizmet, tedavi, randevu bildirimleri, iptal ve değişiklik bildirimleri ile ilgili arama yapılmasına, web sitemiz üzerinden giriş yapanın kimlik bilgilerini teyit etmek, iletişim için adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek ve online randevu alımlarında verilen onaylı bilgiler doğrultusunda tedavi ve hizmet için gerekli randevu bilgilerini kaydetmek, gerekli işlemleri ve bilgilendirmeleri yapabilmek için tarafıma bilgilendirici sms, WhatsApp yoluyla iletişim sağlanmasına, e-posta gönderilmesine ve iletişim numaramdan aranarak tarafıma bilgilendirme yapılmasına açık rızam ile onay veriyorum.